Aceetaldehyde ≥99,5 %, p.a.

Aantal
Product
Prijs
Details
100 ml
€20,00 Excl. btw
€24,20 Incl. btw
Artikelcode3004.1
Bezorging3 - 4 dagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C2H4O
Molar mass (M) 44,05 g/mol
Dichtheid 0,78 
Boiling point (bp) 21 °C
Flash point (flp)-20 °C • Melting point (mp)-123 °C
Storage temp.: +4 °C
ADR 3 I • WGK 1
CAS No.[75-07-0]
EG-Nr. 200-836-8 • UN-Nr. 1089

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 Schadelijk bij inslikken
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade H350 Kan kanker veroorzaken

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en an- dere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P261 Inademing van nevel/damp vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.