Azijnzuur 10% pure

Aantal
Product
Prijs
Details
1L
€17,60 Excl. btw
€21,30 Incl. btw
Artikelcode4341.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5L
€23,40 Excl. btw
€28,31 Incl. btw
Artikelcode4341.5
Bezorging3 - 4 dagen
5L
€36,35 Excl. btw
€43,98 Incl. btw
Artikelcode4341.2
Bezorging3 - 4 dagen
10L
€42,85 Excl. btw
€51,85 Incl. btw
Artikelcode4341.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C2H4O2
Molar mass (M) 60,05 g/mol
Dichtheid ca. 1,02 
ADR 8 III • WGK 1
CAS No.[64-19-7]
EG-Nr. 200-580-7 • UN-Nr. 2790

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H290 Kan bijtend zijn voor metalen
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P260 Nevel/damp niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.