Azijnzuur 100% p.a.

Aantal
Product
Prijs
Details
1L
€26,30 Excl. btw
€31,82 Incl. btw
Artikelcode3738.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5L
€54,65 Excl. btw
€66,13 Incl. btw
Artikelcode3738.4
Bezorging3 - 4 dagen
5L
€77,25 Excl. btw
€93,47 Incl. btw
Artikelcode3738.6
Bezorging3 - 4 dagen
10L
€130,90 Excl. btw
€158,39 Incl. btw
Artikelcode3738.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C2H4O2
Molar mass (M) 60,05 g/mol
Dichtheid 1,05 
Boiling point (bp) 118 °C
Flash point (flp)+40 °C • Melting point (mp)16,6 °C
ADR 8 (3) II • WGK 1
CAS No.[64-19-7]
EG-Nr. 200-580-7 • UN-Nr. 2789

$$$$$


Gevarenaanduidingen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.