Azijnzuur 25% pure

Aantal
Product
Prijs
Details
1L
€18,70 Excl. btw
€22,63 Incl. btw
Artikelcode4340.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5L
€24,50 Excl. btw
€29,65 Incl. btw
Artikelcode4340.5
Bezorging3 - 4 dagen
5L
€36,95 Excl. btw
€44,71 Incl. btw
Artikelcode4340.2
Bezorging3 - 4 dagen
10L
€47,50 Excl. btw
€57,48 Incl. btw
Artikelcode4340.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C2H4O2
Molar mass (M) 60,05 g/mol
Dichtheid ca. 1,04 
ADR 8 III • WGK 1
CAS No.[64-19-7]
EG-Nr. 200-580-7 • UN-Nr. 2790

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P260 Nevel/damp niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.