Azijnzuur 2N

Aantal
Product
Prijs
Details
500 ml
€35,25 Excl. btw
€42,65 Incl. btw
Artikelcode9883.1
Bezorging3 - 4 dagen
1L
€52,30 Excl. btw
€63,28 Incl. btw
Artikelcode9883.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

2 mol/l - 2 N volumetric standard solution

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.