Azijnzuur 60% pure

Aantal
Product
Prijs
Details
1L
€18,50 Excl. btw
€22,39 Incl. btw
Artikelcode7329.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5L
€25,55 Excl. btw
€30,92 Incl. btw
Artikelcode7329.2
Bezorging3 - 4 dagen
5L
€37,40 Excl. btw
€45,25 Incl. btw
Artikelcode7329.3
Bezorging3 - 4 dagen
10L
€50,30 Excl. btw
€60,86 Incl. btw
Artikelcode7329.2
Bezorging3 - 4 dagen
25L
€97,80 Excl. btw
€118,34 Incl. btw
Artikelcode7329.5
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C2H4O2
Molar mass (M) 60,05 g/mol
Dichtheid 1,06-1,07 
Boiling point (bp) ca. 100 °C
ADR 8 II • WGK 1
CAS No.[64-19-7]
EG-Nr. 200-580-7 • UN-Nr. 2790

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H290 Kan bijtend zijn voor metalen
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
Veiligheidsaanbevelingen


Voorzorgsmaatregelen - preventie
P260 Nevel/damp niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.