Azijnzuur 99-100% for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
1L
€19,95 Excl. btw
€24,14 Incl. btw
Artikelcode7332.1
Bezorging3 - 4 dagen
5L
€37,55 Excl. btw
€45,43 Incl. btw
25L
Artikelcode7332.4
Bezorging3 - 4 dagen
5L
€68,31 Excl. btw
€82,65 Incl. btw
Artikelcode7332.2
Bezorging3 - 4 dagen
10L
€102,69 Excl. btw
€124,26 Incl. btw
Artikelcode7332.3
Bezorging3 - 4 dagen
25L
€182,69 Excl. btw
€221,05 Incl. btw
Artikelcode7332.5
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Glacial acetic acid, Methane carboxylic acid, Ethanoic acid

Empirical formula C2H4O2
Molar mass (M) 60,05 g/mol
Dichtheid 1,05 
Boiling point (bp) 118 °C
Flash point (flp)+40 °C • Melting point (mp)16,6 °C
ADR 8 (3) II • WGK 1
CAS No.[64-19-7]
EG-Nr. 200-580-7 • UN-Nr. 2789


$$$$$


Gevarenaanduidingen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen - reactie
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen