Dimethylaceetamide ≥99 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
250 ml
€14,80 Excl. btw
€17,91 Incl. btw
Artikelcode3617.1
Bezorging3 - 4 dagen
1L
€39,55 Excl. btw
€47,86 Incl. btw
Artikelcode3617.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5L
€53,50 Excl. btw
€64,74 Incl. btw
Artikelcode3617.3
Bezorging3 - 4 dagen
10L
€126,20 Excl. btw
€152,70 Incl. btw
Artikelcode3617.4
Bezorging3 - 4 dagen
25L
€262,70 Excl. btw
€317,87 Incl. btw
Artikelcode3617.5
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

For determination of solvent residues (O.V.I.)
DMA, Acetic acid dimethylamide

 

Empirical formula C4H9NO
Molar mass (M) 87,12 g/mol
Dichtheid ca. 0,94 
Boiling point (bp) 165 °C
Flash point (flp)66 °C • Melting point (mp)-20 °C
WGK 1
CAS No.[127-19-5]
EG-Nr. 204-826-4

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H312+H332 Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H360D Kan het ongeboren kind schaden.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.