Dimethylacetamide ≥99,99 %, Headspace Grade

Aantal
Product
Prijs
Details
1L
€254,65 Excl. btw
€308,13 Incl. btw
ArtikelcodeHN45.1
Bezorging3 - 4 dagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

For determination of solvent residues (O.V.I.)
DMA, Acetic acid dimethylamide

 

Empirical formula C4H9NO
Molar mass (M) 87,12 g/mol
Dichtheid ca. 0,94 
Boiling point (bp) 165 °C
Flash point (flp)66 °C • Melting point (mp)-20 °C
WGK 1
CAS No.[127-19-5]
EG-Nr. 204-826-4

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H312+H332 Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H360D Kan het ongeboren kind schaden.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.