Ethylacetaat ≥99,5 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
1L
€25,55 Excl. btw
€30,92 Incl. btw
Artikelcode7338.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5L
€42,75 Excl. btw
€51,73 Incl. btw
Artikelcode7338.3
Bezorging3 - 4 dagen
5L
€55,40 Excl. btw
€67,03 Incl. btw
Artikelcode7338.5
Bezorging3 - 4 dagen
10L
€93,85 Excl. btw
€113,56 Incl. btw
Artikelcode7338.2
Bezorging3 - 4 dagen
25L
€186,20 Excl. btw
€225,30 Incl. btw
Artikelcode7338.4
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C4H8O2
Molar mass (M) 88,11 g/mol
Dichtheid 0,9 
Boiling point (bp) 77-78 °C
Flash point (flp)-4 °C • Melting point (mp)-83 °C
Oplosbaarheid: 85 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 3 II • WGK 1
CAS No.[141-78-6]
EG-Nr. 205-500-4 • UN-Nr. 1173

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.