Ethylacetaat ≥99,8 %, Pestilyse®

Aantal
Product
Prijs
Details
1L
€33,10 Excl. btw
€40,05 Incl. btw
ArtikelcodeT164.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5L
€68,55 Excl. btw
€82,95 Incl. btw
ArtikelcodeT164.1
Bezorging3 - 4 dagen
4L
€95,10 Excl. btw
€115,07 Incl. btw
ArtikelcodeT164.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C4H8O2
Molar mass (M) 88,11 g/mol
Dichtheid 0,9 
Boiling point (bp) 77-78 °C
Flash point (flp)-4 °C • Melting point (mp)-83 °C
Oplosbaarheid: 85 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 3 II • WGK 1
CAS No.[141-78-6]
EG-Nr. 205-500-4 • UN-Nr. 1173

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.