Gallium(III)nitraat hydraat 99,999%

Aantal
Product
Prijs
Details
1 g
€32,80 Excl. btw
€39,69 Incl. btw
Artikelcode212440010
Bezorging3 - 4 dagen
5 g
€92,20 Excl. btw
€111,56 Incl. btw
Artikelcode212440050
Bezorging3 - 4 dagen
25 g
€307,20 Excl. btw
€371,71 Incl. btw
Artikelcode212440250
Bezorging3 - 4 dagen
100 g
€575,50 Excl. btw
€696,36 Incl. btw
Artikelcode212441000
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula Ga(NO3)3 · x H2O
Molar mass (M) 255,74 + x H2O g/mol
Melting point (mp)110 °C (dec.)
ADR 5.1 II • WGK 1
CAS No.[69365-72-6]
EG-Nr. 236-815-5 • UN-Nr. 1477

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.