Geraniol ≥99 %

Aantal
Product
Prijs
Details
5 g
€16,40 Excl. btw
€19,84 Incl. btw
Artikelcode410900050
Bezorging3 - 4 dagen
25 g
€36,30 Excl. btw
€43,92 Incl. btw
Artikelcode410900250
Bezorging3 - 4 dagen
100 g
€79,20 Excl. btw
€95,83 Incl. btw
Artikelcode410901000
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€285,20 Excl. btw
€345,09 Incl. btw
Artikelcode410905000
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€1.069,20 Excl. btw
€1.293,73 Incl. btw
Artikelcode410900025
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C10H18O
Molar mass (M) 154,25 g/mol
Density (D) 0,889
Boiling point (bp) 229-230 °C
Flash point (flp)76 °C
Storage temp.: +4 °C
WGK 1
CAS No.[106-24-1]
EG-Nr. 203-377-1

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een arts raadplegen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.