1-Butanol ≥99,5 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
250 ml
€26,11 Excl. btw
€31,60 Incl. btw
Artikelcode7724.4
SKU7724.4
Bezorging3 - 4 dagen
1 L
€44,12 Excl. btw
€53,39 Incl. btw
Artikelcode7724.1
SKU7724.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€66,54 Excl. btw
€80,51 Incl. btw
Artikelcode7724.3
SKU7724.3
Bezorging3 - 4 dagen
10 L
€178,50 Excl. btw
€215,98 Incl. btw
Artikelcode7724.2
SKU7724.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C4H10O
Molar mass (M) 74,12 g/mol
Dichtheid 0,81
Boiling point (bp) 116-118 °C
Flash point (flp)35 °C • Melting point (mp)-89 °C
Oplosbaarheid: 77 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 3 III • WGK 1
CAS No.[71-36-3]
EG-Nr. 200-751-6 • UN-Nr. 1120

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp
H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260 Nevel/damp niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »