Hexaanzuur: onthulling van de chemie achter het molecuul

 • Geplaatst op
 • Door Laboratoriumdiscounter
 • 0
Hexaanzuur: onthulling van de chemie achter het molecuul

In deze blog bespreken we het volgende:

 

1. Wat is hexaanzuur?

2. Waar wordt hexaanzuur voor gebruikt?

3. Hoe wordt hexaanzuur geproduceerd?

4. Wat zijn de kenmerken van hexaanzuur?

5. Hoe kan ik hexaanzuur het beste bewaren?

6. Waar kun je hexaanzuur kopen?

7. Is hexaanzuur gevaarlijk?

 

 

1. Wat is hexaanzuur?

 

Hexaanzuur, ook bekend als capronzuur, is een verzadigd vetzuur met een rechte keten en een structuur met zes koolstofatomen. De chemische formule is C6H12O2 en het is geclassificeerd als een middellange ketenvetzuur. De term "hexaanzuur" verwijst naar de zes koolstofatomen.

 

 

2. Waar wordt hexaanzuur voor gebruikt?

 

Hexaanzuur, ook bekend als capronzuur, wordt vanwege zijn unieke chemische eigenschappen in verschillende industrieën gebruikt. Hier zijn enkele veelvoorkomende toepassingen van hexaanzuur:

 

Smaak- en geurindustrie:

 • Esterproductie: Hexaanzuur wordt vaak gebruikt als voorloper bij de productie van esters. Deze esters dragen bij aan de smaak- en geurstoffen van diverse producten. De resulterende verbindingen worden gebruikt in de voedingsmiddelen-, dranken- en cosmetische industrie om specifieke geuren en smaken te creëren.
 •  

Industriële processen:

 • Chemische synthese: hexaanzuur dient als bouwsteen bij de synthese van verschillende chemicaliën die in industriële processen worden gebruikt. Het wordt gebruikt om tussenproducten te maken voor de productie van farmaceutische producten, weekmakers en andere chemische verbindingen.
 •  

Landbouw:

 • Pesticideformuleringen: Sommige formuleringen van pesticiden en herbiciden kunnen hexaanzuur of derivaten daarvan bevatten. Het kan in deze formuleringen fungeren als drager of oplosmiddel.
 •  

Metabolisme en voeding:

 • Vetzuurmetabolisme: In levende organismen is hexaanzuur betrokken bij het vetzuurmetabolisme. Het is een vetzuur met middellange ketens en de derivaten ervan spelen een rol bij de synthese en afbraak van lipiden.
 •  

Biotechnologie:

 • Microbiële productie: Hexaanzuur kan worden geproduceerd via microbiële fermentatieprocessen. Dit heeft gevolgen voor duurzame biotechnologische toepassingen, waaronder de productie van biobrandstoffen en de ontwikkeling van hernieuwbare hulpbronnen.
 •  

Onderzoek en ontwikkeling:

 • Chemisch onderzoek: Hexaanzuur wordt vaak gebruikt in laboratoriumomgevingen voor chemisch onderzoek en ontwikkeling. De unieke eigenschappen maken het een nuttige verbinding voor het onderzoeken van verschillende chemische reacties en processen.
 •  

Conserveermiddelen:

 • Antimicrobiële eigenschappen: Hexaanzuur vertoont antimicrobiële eigenschappen en kan in bepaalde toepassingen als conserveermiddel worden gebruikt. Het vermogen ervan om de groei van micro-organismen te remmen kan nuttig zijn bij het beheersen van bederf.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel hexaanzuur verschillende toepassingen heeft, de onaangename geur het gebruik ervan kan beperken in situaties waarin geurneutraliteit cruciaal is. Bovendien moet het gebruik ervan, zoals bij elke chemische verbinding, in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften en richtlijnen. De specifieke toepassingen van hexaanzuur kunnen variëren afhankelijk van de industrie en het beoogde gebruik.

 

 

3. Hoe wordt hexaanzuur geproduceerd?

 

Hexaanzuur, ook wel capronzuur genoemd, kan op verschillende manieren worden geproduceerd, waaronder chemische synthese en microbiële fermentatie. Hier zijn twee primaire benaderingen voor de productie van hexaanzuur:

Chemische synthese:

 • Oxidatie van hexaan: Een veelgebruikte methode voor de chemische synthese van hexaanzuur omvat de oxidatie van hexaan. Hexaan wordt geoxideerd om een mengsel van hexaanzuur en andere vetzuren te produceren. Daaropvolgende scheidings- en zuiveringsprocessen worden gebruikt om hexaanzuur te isoleren.

 • Hydrolyse van esters: Een andere methode omvat de hydrolyse van esters. Esters van hexaanzuur kunnen worden gehydrolyseerd om hexaanzuur op te leveren. Bij deze reactie worden vaak zuren of basen gebruikt om de esterbindingen te verbreken.

 • Carbonylering van ethyleen: In industriële omgevingen kan hexaanzuur worden geproduceerd door de carbonylering van ethyleen. Dit omvat de reactie van ethyleen met koolmonoxide om hexaanzuur te vormen.

Microbiële fermentatie:

 • Biologische productie: Hexaanzuur kan worden geproduceerd via microbiële fermentatieprocessen met behulp van specifieke bacteriestammen of gisten. Deze micro-organismen zijn ontwikkeld om bepaalde substraten te metaboliseren, waardoor uiteindelijk hexaanzuur als bijproduct ontstaat.

 • Voedstoffen: De substraten of grondstoffen voor microbiële fermentatie kunnen suikers, koolhydraten of andere organische verbindingen omvatten. De micro-organismen zetten deze grondstoffen via metabolische routes om in hexaanzuur.

 • Gistingsomstandigheden: Het fermentatieproces wordt uitgevoerd onder gecontroleerde omstandigheden, inclusief temperatuur, pH en beschikbaarheid van voedingsstoffen, om de productie van hexaanzuur te optimaliseren.

 • Downstreamverwerking: Na de fermentatie omvat de downstreamverwerking het scheiden en zuiveren van hexaanzuur uit de fermentatiebouillon. Dit kan extractie, destillatie of andere scheidingstechnieken omvatten.

De keuze tussen chemische synthese en microbiële fermentatie hangt vaak af van factoren zoals kosten, schaalbaarheid en milieuoverwegingen. Microbiële fermentatie heeft de aandacht gekregen als een duurzamere en milieuvriendelijkere aanpak, vooral bij het gebruik van hernieuwbare grondstoffen.

 

 

4. Wat zijn de kenmerken van hexaanzuur?

 

Hexaanzuur, ook bekend als capronzuur, bezit bepaalde kenmerken die de chemische en fysische eigenschappen ervan bepalen. Hier zijn de belangrijkste kenmerken van hexaanzuur:

Chemische formule:

 • Hexaanzuur heeft de chemische formule C6H12O2. Het bestaat uit een koolwaterstof met een rechte keten met zes koolstofatomen en twee zuurstofatomen in een carboxylgroep.

Structuur:

 • De structuur van hexaanzuur is een molecuul met een rechte keten met de carboxylgroep (-COOH) aan één uiteinde. De zes koolstofatomen vormen een lineaire keten en elke koolstof is gebonden aan twee waterstofatomen.

Moleculair gewicht:

 • Het molecuulgewicht van hexaanzuur is ongeveer 116,16 g/mol.

Fysieke toestand:

 • Hexaanzuur is bij kamertemperatuur doorgaans een kleurloze tot lichtgele vloeistof.

Geur:

 • Een onderscheidend kenmerk van hexaanzuur is de onaangename, ranzige geur. De geur wordt duidelijker naarmate de ketenlengte van de vetzuren toeneemt.

Oplosbaarheid:

 • Hexaanzuur is matig oplosbaar in water, maar is oplosbaar in organische oplosmiddelen zoals ethanol en ether.

Smelt- en kookpunten:

 • Hexaanzuur heeft een smeltpunt van ongeveer 16,3°C en een kookpunt van ongeveer 205°C.

Zuurgraad:

 • Hexaanzuur is een carbonzuur en als zodanig zuur. De carboxylgroep draagt bij aan de zuurgraad ervan, waardoor deze typische zuur-base-reacties kan ondergaan.

Vetzuurclassificatie:

 • Hexaanzuur is geclassificeerd als een vetzuur met middelmatige keten vanwege de relatief korte koolstofketenlengte.

Biologisch voorkomen:

 • Hexaanzuur komt van nature voor in bepaalde dierlijke vetten en plantaardige oliën. Het is ook een bestanddeel van sommige lipiden in levende organismen.

Industriële toepassingen:

 • Hexaanzuur wordt gebruikt bij de productie van esters voor smaak- en geurstoffen. Het wordt ook gebruikt bij de synthese van verschillende chemicaliën die in industriële processen worden gebruikt.

 

 

5. Hoe kan ik hexaanzuur het beste bewaren?

 

Hexaanzuur moet, net als veel andere chemicaliën, met zorg worden bewaard om de stabiliteit ervan te garanderen en de veiligheid te behouden. Hier volgen algemene richtlijnen voor de opslag van hexaanzuur:

Container:

 • Bewaar hexaanzuur in containers gemaakt van materialen die compatibel zijn met zuren. Er worden vaak containers van glas, polyethyleen of roestvrij staal gebruikt.

Verzegelde containers:

 • Bewaar hexaanzuur in goed afgesloten containers om blootstelling aan lucht te voorkomen. Dit helpt de kans op oxidatie en degradatie te minimaliseren.

Koele en droge omgeving:

 • Bewaar hexaanzuur op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen. Hogere temperaturen kunnen leiden tot verhoogde vluchtigheid en potentiële degradatie.

Ventilatie:

 • Zorg voor voldoende ventilatie in de opslagruimte om eventuele dampen die vrijkomen uit de chemische stof te verspreiden.

Vermijd verontreinigingen:

 • Houd hexaanzuur uit de buurt van verontreinigingen, vooral sterke oxidatiemiddelen en basen, aangezien deze kunnen reageren met het zuur.

Afscheiding van incompatibele stoffen:

 • Bewaar hexaanzuur uit de buurt van onverenigbare stoffen, zoals sterke zuren, basen en reactieve metalen. Bewaar het niet in de buurt van onverenigbare chemicaliën om mogelijke reacties te voorkomen.

Etikettering:

 • Etiketteer de opslagcontainers duidelijk met de chemische naam, gevarenwaarschuwingen en eventuele noodzakelijke veiligheidsinformatie. Dit zorgt voor een goede identificatie en afhandeling.

Voorkom lekkages:

 • Controleer containers regelmatig op lekkage of schade. Als er een lek wordt gedetecteerd, breng de inhoud dan over naar een nieuwe, intacte container.
 •  

Waar kun je hexaanzuur kopen?

Je kunt hexaanzuur kopen bij Laboratoriumdiscounter. Als u specifieke vragen heeft over het product, kunt u ons altijd een e-mail sturen of onze livechat gebruiken.

 

 

6. Is hexaanzuur gevaarlijk?

Hexaanzuur, ook bekend als capronzuur, brengt bepaalde risico's met zich mee die een zorgvuldige omgang en het in acht nemen van veiligheidsmaatregelen vereisen:

 

Bijtende aard:

 • Hexaanzuur is een carbonzuur en kan bijtend zijn. Direct contact met de huid, ogen of slijmvliezen kan irritatie of brandwonden veroorzaken. Langdurige of herhaalde blootstelling kan tot dermatitis leiden.

Inhalatierisico:

 • Inademing van hexaanzuurdampen kan de luchtwegen irriteren. Hoge concentraties dampen in de lucht kunnen ademhalingsproblemen veroorzaken.

Inslikken:

 • Het inslikken van hexaanzuur kan schadelijk zijn. Het is bijtend voor het maag-darmkanaal en het inslikken van de stof kan leiden tot brandwonden, buikpijn, misselijkheid en braken.

Oogcontact:

 • Contact met hexaanzuur kan oogirritatie en schade veroorzaken. Onmiddellijk spoelen met water is cruciaal als oogcontact optreedt.

Sensibilisatie:

 • Langdurige of herhaalde blootstelling aan hexaanzuur kan tot sensibilisatie leiden. Personen met reeds bestaande huidaandoeningen of allergieën kunnen gevoeliger zijn.

Milieu-impact:

 • Onjuiste verwijdering van hexaanzuur kan schadelijke gevolgen hebben voor het milieu. Het kan schadelijk zijn voor het waterleven en ecosystemen.

Reactiviteit:

 • Hexaanzuur kan reageren met sterke oxidatiemiddelen, sterke basen en reactieve metalen. Het is essentieel om het uit de buurt van onverenigbare stoffen te bewaren om reacties te voorkomen.

Veiligheidsmaatregelen:

 • Bij het werken met hexaanzuur moeten passende veiligheidsmaatregelen worden genomen, waaronder het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), zoals handschoenen en een veiligheidsbril.

Noodreactie:

 • In geval van accidentele blootstelling of lekkage moet er een noodplan zijn opgesteld. Dit omvat toegang tot veiligheidsapparatuur zoals oogwasstations en nooddouches.

Het is van cruciaal belang om de veiligheidsrichtlijnen te volgen die zijn beschreven in het veiligheidsinformatieblad (MSDS) of het veiligheidsinformatieblad (SDS) dat door de leverancier wordt verstrekt. Bovendien moeten gebruikers bekend zijn met de lokale regelgeving met betrekking tot de behandeling, opslag en verwijdering van hexaanzuur. Als er onduidelijkheden zijn of als er bijwerkingen optreden, is het raadzaam onmiddellijk medische hulp in te roepen.

 

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »