1-Decanol ≥99 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
1 L
€76,00 Excl. btw
€91,96 Incl. btw
Artikelcode4151.1
SKU4151.1
Bezorging3 - 4 dagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C10H22O
Molar mass (M) 158,28 g/mol
Density (D) ca. 0,83
Boiling point (bp) 230 °C
Flash point (flp)108 °C • Melting point (mp)7 °C
ADR 9 III • WGK 1
CAS No.[112-30-1]
EG-Nr. 203-956-9 • UN-Nr. 3082

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »