1-Pentanal ≥96,5 %

Aantal
Product
Prijs
Details
100 ml
€81,85 Excl. btw
€99,04 Incl. btw
Variant100 ml
CAS110-62-3
Artikelcode4873.1
SKU4873.1
Bezorging3 - 4 dagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

1-Pentanal, Valeral
Empirical formula C5H10O2
Molar mass (M) 86,13 g/mol
Density (D) 0,81 g/cm³
Boiling point (bp) 104 °C
Flash point (flp) 6,5 °C
Melting point (mp) -85 °C
Storage temp. +4 °C
ADR 3 II
WGK 1
CAS No. [110-62-3]
EG-Nr. 203-784-4
UN-Nr. 2058

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen/oog­bescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding diehet ademen vergemakkelijkt.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »