1-Pentanol ca. 98 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
500 ml
€28,35 Excl. btw
€34,30 Incl. btw
Artikelcode8949.2
SKU8949.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 L
€45,55 Excl. btw
€55,12 Incl. btw
Artikelcode8949.1
SKU8949.1
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C5H12O
Molar mass (M) 88,15 g/mol
Dichtheid 0,81
Boiling point (bp) 137,8 °C
Flash point (flp)43 °C • Melting point (mp)-78,5 °C
Oplosbaarheid: 22 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 3 III • WGK 1
CAS No.[71-41-0]
EG-Nr. 200-752-1 • UN-Nr. 1105

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H332 Schadelijk bij inademing
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur. Niet roken.
P260 Nevel/damp niet inademen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.