1,2-Dichloorbenzeen ≥98 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
100 ml
€19,11 Excl. btw
€23,12 Incl. btw
Artikelcode4374.1
SKU4374.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 ml
€38,27 Excl. btw
€46,31 Incl. btw
Artikelcode4374.2
SKU4374.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 L
€59,27 Excl. btw
€71,72 Incl. btw
Artikelcode4374.3
SKU4374.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C6H4Cl2
Molar mass (M) 147,00 g/mol
Density (D) 1,307
Boiling point (bp) 180 °C
Flash point (flp)66 °C • Melting point (mp)-17 °C
ADR 6.1 III • WGK 2
CAS No.[95-50-1]
EG-Nr. 202-425-9 • UN-Nr. 1591

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »