1.4-Dioxaan ≥99,5 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
500 ml
€92,12 Excl. btw
€111,46 Incl. btw
Artikelcode4229.1
SKU4229.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 L
€174,09 Excl. btw
€210,65 Incl. btw
Artikelcode4229.2
SKU4229.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€17,13 Excl. btw
€20,73 Incl. btw
Artikelcode4229.3
SKU4229.3
Bezorging3 - 4 dagen
5 L
€36,48 Excl. btw
€44,15 Incl. btw
Artikelcode4229.5
SKU4229.5
Bezorging3 - 4 dagen
10 L
€128,81 Excl. btw
€155,86 Incl. btw
Artikelcode4229.6
SKU4229.6
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C4H8O2
Molar mass (M) 88,11 g/mol
Density (D) ca. 1,03
Boiling point (bp) 101,5 °C
Flash point (flp)12 °C • Melting point (mp)12 °C
ADR 3 II • WGK 2
CAS No.[123-91-1]
EG-Nr. 204-661-8 • UN-Nr. 1165

_x000D_

$$$$$

_x000D_

Gevarenaanduidingen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker

_x000D_


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

_x000D_


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P370+P378 In geval van brand: blussen met zand, koolstofdioxide of bluspoeder.
Voorzorgsmaatregelen - opslag
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Voorzorgsmaatregelen - verwijdering
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar industriële verbrandingsinstallatie.

_x000D_