2-Butanon ≥99,5 %, p.a., ACS

Aantal
Product
Prijs
Details
1 L
€42,75 Excl. btw
€51,73 Incl. btw
ArtikelcodeT920.1
SKUT920.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€89,00 Excl. btw
€107,69 Incl. btw
ArtikelcodeT920.2
SKUT920.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

MEK, Methyl ethyl ketone, Ethyl methyl ketone

Empirical formula C4H8O
Molar mass (M) 72,11 g/mol
Dichtheid 0,8
Boiling point (bp) 79-80,5 °C
Flash point (flp)-4 °C • Melting point (mp)-86,3 °C
Oplosbaarheid: 290 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 3 II • WGK 1
CAS No.[78-93-3]
EG-Nr. 201-159-0 • UN-Nr. 1193

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.


P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
Voorzorgsmaatregelen - reactie
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.