2-Ethoxyethanol ≥99 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
1 L
€30,50 Excl. btw
€36,91 Incl. btw
Artikelcode5127.3
SKU5127.3
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€57,80 Excl. btw
€69,94 Incl. btw
Artikelcode5127.1
SKU5127.1
Bezorging3 - 4 dagen
5 L
€89,00 Excl. btw
€107,69 Incl. btw
Artikelcode5127.4
SKU5127.4
Bezorging3 - 4 dagen
10 L
€168,20 Excl. btw
€203,52 Incl. btw
Artikelcode5127.2
SKU5127.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C4H10O2
Molar mass (M) 90,12 g/mol
Dichtheid 0,93
Boiling point (bp) 135 °C
Flash point (flp)40 °C • Melting point (mp)-100 °C
ADR 3 III • WGK 1
CAS No.[110-80-5]
EG-Nr. 203-804-1 • UN-Nr. 1171

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp
H302 Schadelijk bij inslikken
H331 Giftig bij inademing
H360FD Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur. Niet roken.
P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P304+P340 NA INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die
het ademen vergemakkelijkt.
P309 NA blootstelling of bij onwel voelen:.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.