2,2′-Bipyridine ≥95 %, for biochemistry

Aantal
Product
Prijs
Details
5 g
€16,05 Excl. btw
€19,42 Incl. btw
Variant5 g
CAS366-18-7
Artikelcode4153.1
SKU4153.1
Bezorging3 - 4 dagen
25 g
€41,85 Excl. btw
€50,64 Incl. btw
Variant25 g
CAS366-18-7
Artikelcode4153.2
SKU4153.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

2,2'-Bipyridine, α,α'-Dipyridyl
Empirical formula C10H8N2
Molar mass (M) 156,19 g/mol
Boiling point (bp) 272,2 °C
Flash point (flp) 131 °C
Melting point (mp) 69,2 °C
ADR 6.1 III
WGK 1
CAS No. [366-18-7]
EG-Nr. 206-674-4
UN-Nr. 2811


Redox indicator
Dissolve 0.695 g FeSO4 · 7 H2O and 1.171 g 2,2'-dipyridyl in 100 ml water


$$$$$

 

Gevarenaanduidingen
H301 Giftig bij inslikken
H312 Schadelijk bij contact met de huid

Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen - reactie
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.