3-Acetylpyridine ≥98%

Aantal
Product
Prijs
Details
10 g
€22,35 Excl. btw
€27,04 Incl. btw
Artikelcode8740.1
Bezorging3 - 4 dagen
50 g
€57,80 Excl. btw
€69,94 Incl. btw
Artikelcode8740.2
Bezorging3 - 4 dagen
100 g
€98,65 Excl. btw
€119,37 Incl. btw
Artikelcode8740.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

≥98 %, for synthesis
Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(3-Pyridinyl)-ethanone

Empirical formula C7H7NO
Molar mass (M) 121,14 g/mol
Dichtheid 1,1 
Boiling point (bp) 220 °C
Flash point (flp)104 °C • Melting point (mp)11-13 °C
ADR 6.1 III • WGK 1
CAS No.[350-03-8]
EG-Nr. 206-496-7 • UN-Nr. 2810

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H301 Giftig bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P280 Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.