4-Nitrobenzaldehyde ≥98 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
25 g
€27,45 Excl. btw
€33,21 Incl. btw
Variant25 g
CAS555-16-8
Artikelcode5667.1
SKU5667.1
Bezorging3 - 4 dagen
100 g
€53,65 Excl. btw
€64,92 Incl. btw
Variant100 g
CAS555-16-8
Artikelcode5667.2
SKU5667.2
Bezorging3 - 4 dagen
250 g
€99,45 Excl. btw
€120,33 Incl. btw
Variant250 g
CAS555-16-8
Artikelcode5667.3
SKU5667.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

p-Nitrobenzaldehyde
Empirical formula C7H5NO3
Molar mass (M) 151,12 g/mol
Melting point (mp) 104 °C
WGK 1
CAS No. [555-16-8]
EG-Nr. 209-084-5

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

  • Voorzorgsmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.