(-)-α-Pineen ≥98 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
100 ml
€34,15 Excl. btw
€41,32 Incl. btw
Artikelcode5647.1
SKU5647.1
Bezorging3 - 4 dagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie
2-Pinene
Empirical formula C10H16
Molar mass (M) 136,24 g/mol
Density (D) 0,86 g/cm³
Boiling point (bp) 156 °C
Flash point (flp) 32 °C
Melting point (mp) -62 °C
Storage temp. +4 °C
ADR 3 III
WGK 3
CAS No. [7785-26-4]
EG-Nr. 232-077-3
UN-Nr. 2368

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P331 GEEN braken opwekken.
P370+P378 In geval van brand: blussen met zand, koolstofdioxide of bluspoeder.
Voorzorgsmaatregelen - opslag
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.