Abietinezuur

Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€28,35 Excl. btw
€34,30 Incl. btw
Artikelcode5005.2
SKU5005.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€43,40 Excl. btw
€52,51 Incl. btw
Artikelcode5005.1
SKU5005.1
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Sylvic acid

Empirical formula C20H30O2
Molar mass (M) 302,46 g/mol
Boiling point (bp) 250 °C
Melting point (mp)175 °C
ADR 9 III • WGK 2
CAS No.[514-10-3]
EG-Nr. 208-178-3 • UN-Nr. 3077

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactiepage2image3198827840

P302+P352 P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

P312 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.