Aceton ≥99,9 %, GC Ultra Grade

Aantal
Product
Prijs
Details
2.5L
€65,65 Excl. btw
€79,44 Incl. btw
ArtikelcodeKK40.1
SKUKK40.1
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Dimethyl ketone, 2-Propanone

Empirical formula C3H6O
Molar mass (M) 58,08 g/mol
Density (D) 0,79 g/cm³
Boiling point (bp) 56,05 °C
Flash point (flp) -17 °C
Melting point (mp) -94,8 °C
ADR 3 II
WGK 1
CAS No. [67-64-1]
EG-Nr. 200-662-2
UN-Nr. 1090

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P210 Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken. Niet roken.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

  • Voorzorgsmaatregelen - opslag

P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

  • Aanvullende gevareninformatie

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.