Aceton 99.9+% Zeer zuiver

Aantal
Product
Prijs
Details
1 L
€6,50 Excl. btw
€7,87 Incl. btw
Variant1 L
CAS67-64-1
Drugsprecursor according EU 111/2005
OpmerkingEindgebruikersverklaring verreist
shipping infoADR 3 II WGK 1 UN1090
ArtikelcodeAC045.1
SKUAC045.1
Bezorging1-3 dagen
5 L
€26,50 Excl. btw
€32,07 Incl. btw
Variant5 L
CAS67-64-1
Drugsprecursor according EU 111/2005
OpmerkingEindgebruikersverklaring verreist
ArtikelcodeAC045.2
SKUAC045.2
Bezorging1 werkdag
10 L
€46,60 Excl. btw
€56,39 Incl. btw
Variant10 L
CAS67-64-1
Drugsprecursor according EU 111/2005
OpmerkingEindgebruikersverklaring verreist
ArtikelcodeAC045.3
SKUAC045.3
Bezorging1-3 dagen
20 L
€87,10 Excl. btw
€105,39 Incl. btw
Variant20 L
CAS67-64-1
Drugsprecursor according EU 111/2005
OpmerkingEindgebruikersverklaring verreist
ArtikelcodeAC045.4
SKUAC045.4
Bezorging1-3 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Accessoires
Informatie

Aceton is de algemene naam voor de organische chemische verbinding propanon of dimethylketon. Aceton is een kleurloze vloeistof en wordt gebruikt als polair, aprotisch oplosmiddel en als uitgangsmateriaal voor vele syntheses van organische chemie. Met zijn structurele kenmerk van de carbonylgroep (> C = O), die twee methylgroepen draagt, is het het eenvoudigste keton.

Aceton is het uitgangsmateriaal voor tal van syntheses in de chemische industrie. Het wordt voornamelijk gebruikt voor de productie van polymethylmethacrylaat (PMMA), in de volksmond bekend als acrylglas of plexiglas. Voor dit doel wordt het aceton eerst omgezet in het acetoncyaanhydrine door blauwzuur toe te voegen, dat in de zure omgeving gemakkelijk water afsplitst (mesomere stabilisatie van de dubbele binding vanwege de conjugatie aan de drievoudige binding van de nitrilgroep). Het resulterende 2-methylpropenonitril wordt omgezet in methylmethacrylaat door toevoeging van een mengsel van geconcentreerd zwavelzuur en methanol, dat in een volgende stap tot acrylglas wordt gepolymeriseerd.

Aceton wordt industrieel gebruikt als voorloper voor de productie van diacetonalcohol door toevoeging van aldol en dus indirect als voorloper voor mesityloxide en methylisobutylketon.

Kleine hoeveelheden aceton worden ook gebruikt als een nuttig oplosmiddel voor harsen, vetten en oliën, colofonium, celluloseacetaat, evenals nagellakverwijderaar en plastic lijm. Het wordt ook gebruikt voor het verwijderen van verontreinigingen veroorzaakt door bouwschuim, bijvoorbeeld het reinigen van PU-schuimpistolen. Het lost vele malen zijn volume ethyn (acetyleen) op.

In sommige landen wordt aceton in kleine hoeveelheden (1: 2000 - 1: 5000) toegevoegd aan benzine of diesel om een ​​meer volledige verbranding van de brandstof te bereiken.

Bij de productie van fotochemische printplaten wordt aceton gebruikt om de printplaat te ontvetten alvorens te solderen.

Oplossingen die aceton bevatten, worden in de tandheelkunde gebruikt om geprepareerde dentine-oppervlakken en wortelkanalen te reinigen.

Technische gegevens:

Empirical formula C3H6O
Molar mass (M) 58,08 g/mol
Density (D) 0,79 g/cm³
Boiling point (bp) 56,05 °C
Flash point (flp) -17 °C
Melting point (mp) -94,8 °C
ADR 3 II
WGK 1
CAS No. [67-64-1]
EG-Nr. 200-662-2
UN-Nr. 1090

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P210 Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken. Niet roken.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

  • Voorzorgsmaatregelen - opslag

P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

  • Aanvullende gevareninformatie

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

%%%%%

 

CoA Acetone pure (EN)
 
MSDS Aceton Pure (NL)
MSDS Aceton rein (DE)
MSDS Acetone pure (EN)
MSDS Acétone pure (FR)
MSDS Acetona puro (ES)

MSDS Acetone puro (IT)