Acetonitril ≥99,5 %, p.a., ACS

Aantal
Product
Prijs
Details
1L
€40,60 Excl. btw
€49,13 Incl. btw
Artikelcode4722.1
SKU4722.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5L
€90,05 Excl. btw
€108,96 Incl. btw
Artikelcode4722.2
SKU4722.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Cyanomethane, Methyl cyanide

Empirical formula C2H3N
Molar mass (M) 41,05 g/mol
Density (D) 0,782 g/cm³
Boiling point (bp) 81,6 °C
Flash point (flp) 12,8 °C
Melting point (mp) -45,7 °C
ADR 3 II
WGK 2
CAS No. [75-05-8]
EG-Nr. 200-835-2
UN-Nr. 1648

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302+H312+H332 Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

  • Voorzorgsmaatregelen - opslag

P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.