Acetosyringon ≥98 %

Aantal
Product
Prijs
Details
500 mg
€29,45 Excl. btw
€35,63 Incl. btw
Artikelcode6003.1
SKU6003.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 g
€44,90 Excl. btw
€54,33 Incl. btw
Artikelcode6003.2
SKU6003.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C10H12O4
Molar mass (M) 196,20 g/mol
Melting point (mp)ca. 125 °C
WGK 1
CAS No.[2478-38-8]
EG-Nr. 219-610-5

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/... wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

  • Voorzorgsmaatregelen - opslag

P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.