Acetylaceton ≥98 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
100 ml
€16,55 Excl. btw
€20,03 Incl. btw
Artikelcode6716.1
SKU6716.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 ml
€32,00 Excl. btw
€38,72 Incl. btw
Artikelcode6716.2
SKU6716.2
Bezorging3 - 4 dagen
1L
€52,45 Excl. btw
€63,46 Incl. btw
Artikelcode6716.3
SKU6716.3
Bezorging3 - 4 dagen
2.5L
€109,60 Excl. btw
€132,62 Incl. btw
Artikelcode6716.4
SKU6716.4
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C5H8O2
Molar mass (M) 100,12 g/mol
Dichtheid 0,973 
Boiling point (bp) 140 °C
Flash point (flp)34 °C • Melting point (mp)-23 °C
Oplosbaarheid: 200 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 3(6.1) III • WGK 1
CAS No.[123-54-6]
EG-Nr. 204-634-0 • UN-Nr. 2310

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H311+H331 Giftig bij contact met de huid en bij inademing.

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen/oog­bescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 NA INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P308 NA (mogelijke) blootstelling:.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.