Acetylcholinejodide ≥98 %

Aantal
Product
Prijs
Details
5 g
€29,81 Excl. btw
€36,07 Incl. btw
Artikelcode5528.1
SKU5528.1
Bezorging3 - 4 dagen
25 g
€112,40 Excl. btw
€136,01 Incl. btw
Artikelcode5528.2
SKU5528.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

ACh

_x000D_

Empirical formula C7H16NO2I
Molar mass (M) 273,12 g/mol
Melting point (mp)162-168 °C
Storage temp.: +4 °C
WGK 1
CAS No.[2260-50-6]
EG-Nr. 218-862-3

_x000D_

$$$$$

_x000D_
  _x000D_
 • Gevarenaanduidingen
 • _x000D_
_x000D_

H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

_x000D_
  _x000D_
 • Voorzorgsmaatregelen - preventie
 • _x000D_
_x000D_

P261 Inademing van stof vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

_x000D_
  _x000D_
 • Voorzorgsmaatregelen - reactie
 • _x000D_
_x000D_

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

_x000D_

_x000D_