Acetylcholinejodide ≥98 %

Aantal
Product
Prijs
Details
5 g
€28,80 Excl. btw
€34,85 Incl. btw
Artikelcode5528.1
Bezorging3 - 4 dagen
25 g
€108,60 Excl. btw
€131,41 Incl. btw
Artikelcode5528.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

ACh

Empirical formula C7H16NO2I
Molar mass (M) 273,12 g/mol
Melting point (mp)162-168 °C
Storage temp.: +4 °C
WGK 1
CAS No.[2260-50-6]
EG-Nr. 218-862-3

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P261 Inademing van stof vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.