Acrylamide ≥98 %, 2x cryst., extra pure

Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€52,00 Excl. btw
€62,92 Incl. btw
Artikelcode7871.1
SKU7871.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€67,50 Excl. btw
€81,68 Incl. btw
Artikelcode7871.2
SKU7871.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€129,95 Excl. btw
€157,24 Incl. btw
Artikelcode7871.3
SKU7871.3
Bezorging3 - 4 dagen
5 Kg
€212,35 Excl. btw
€256,94 Incl. btw
Artikelcode7871.4
SKU7871.4
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

For gel electrophoresis
Propene amide, acrylic acid amide

Empirical formula C3H5NO
Molar mass (M) 71,08 g/mol
Dichtheid 1,13
Flash point (flp)138 °C • Melting point (mp)84-85 °C
ADR 6.1 III • WGK 3
CAS No.[79-06-1]
EG-Nr. 201-173-7 • UN-Nr. 2074

Standard acrylamide, inexpensive and versatile.
For all standard applications.

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H301 Giftig bij inslikken
H312+H332 Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H340 Kan genetische schade veroorzaken
H350 Kan kanker veroorzaken
H361f Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.