Aluminiumchloride ≥99 %, anhydrous, sublimated

Aantal
Product
Prijs
Details
100 g
€15,90 Excl. btw
€19,24 Incl. btw
ArtikelcodeCN86.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€30,95 Excl. btw
€37,45 Incl. btw
ArtikelcodeCN86.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€48,80 Excl. btw
€59,05 Incl. btw
ArtikelcodeCN86.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Hydrochloric acid aluminium salt
Empirical formula AlCl3
Molar mass (M) 133,34 g/mol
Density (D) 2,44 g/cm³
Melting point (mp) 190 °C
ADR 8 II
WGK 1
CAS No. [7446-70-0]
EG-Nr. 231-208-1
UN-Nr. 1726

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P280 Beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.