Aluminiumnitraat nonahydraat ≥98 %, p.a.

Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€22,65 Excl. btw
€27,41 Incl. btw
ArtikelcodeCN85.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€33,10 Excl. btw
€40,05 Incl. btw
ArtikelcodeCN85.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€63,20 Excl. btw
€76,47 Incl. btw
ArtikelcodeCN85.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula Al(NO3)3 · 9 H2O
Molar mass (M) 375,13 g/mol
Melting point (mp)73 °C
Oplosbaarheid: 419 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 5.1 III • WGK 1
CAS No.[7784-27-2]
EG-Nr. 236-751-8 • UN-Nr. 1438

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  • Veiligheidsaanbevelingen Voorzorgsmaatregelen - preventie

P220 Van brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.