Aluminiumsulfaat hydraat cryst.

Aantal
Product
Prijs
Details
1 Kg
€19,10 Excl. btw
€23,11 Incl. btw
Artikelcode3731.1
Bezorging3 - 4 dagen
5 Kg
€43,40 Excl. btw
€52,51 Incl. btw
Artikelcode3731.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula Al2O12S· 13,5-15,0 H2O
Molar mass (M) 342,14 + x H2O g/mol
Density (D) 2,71 g/cm³
Melting point (mp) 770 °C
WGK 1
CAS No. [17927-65-0]
EG-Nr. 233-135-0

$$$$$

Gevarenaanduidingen

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.