Aluminiumsulfaat hyxadecahydraat ≥98 %, p.a., ACS

Aantal
Product
Prijs
Details
100 g
€19,10 Excl. btw
€23,11 Incl. btw
Artikelcode5340.2
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€42,75 Excl. btw
€51,73 Incl. btw
Artikelcode5340.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€71,80 Excl. btw
€86,88 Incl. btw
Artikelcode5340.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula Al2O12S3 · 16 H2O
Molar mass (M) 630,39 g/mol
WGK 1
CAS No.[16828-11-8]

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.