Aluminiumsulfaat octadecahydraat, extra pure

Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€33,75 Excl. btw
€40,84 Incl. btw
Artikelcode9507.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€50,95 Excl. btw
€61,65 Incl. btw
Artikelcode9507.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€98,65 Excl. btw
€119,37 Incl. btw
Artikelcode9507.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula Al2(SO4)3 · 18 H2O
Molar mass (M) 666,42 g/mol
Melting point (mp)90 °C
Oplosbaarheid: 600 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[7784-31-8]
EG-Nr. 233-135-0

$$$$$


Gevarenaanduidingen
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.