Ammonia oplossing, 30-33 %, for DNA synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
200 ml
€19,75 Excl. btw
€23,90 Incl. btw
ArtikelcodeA990.1
Bezorging3 - 4 dagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Ammonium hydroxide solution, Salmiac solution
Empirical formula NH3 + H2O
Molar mass (M) 17,03 + aq g/mol
ADR 8 III
WGK 2
CAS No. [1336-21-6]
EG-Nr. 215-647-6
UN-Nr. 2672

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H290 Kan bijtend zijn voor metalen
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen - reactie
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.