Ammoniumbenzoaat ≥98 %, extra puur

Aantal
Product
Prijs
Details
100 g
€19,10 Excl. btw
€23,11 Incl. btw
Artikelcode9836.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€47,70 Excl. btw
€57,72 Incl. btw
Artikelcode9836.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€82,55 Excl. btw
€99,89 Incl. btw
Artikelcode9836.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C7H9NO2
Molar mass (M) 139,15 g/mol
Dichtheid 1,26
Melting point (mp)198 °C (dec.)
Oplosbaarheid: 140 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[1863-63-4]
EG-Nr. 217-468-9

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oog­bescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.