Ammoniumbisulfaat ≥98,5 %, p.a.

Aantal
Product
Prijs
Details
250 g
€28,80 Excl. btw
€34,85 Incl. btw
Artikelcode5485.2
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€46,00 Excl. btw
€55,66 Incl. btw
Artikelcode5485.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€81,45 Excl. btw
€98,55 Incl. btw
Artikelcode5485.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula NH4HSO4
Molar mass (M) 115,11 g/mol
Melting point (mp)147 °C
Oplosbaarheid: 115 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 8 II • WGK 1
CAS No.[7803-63-6]
EG-Nr. 232-265-5 • UN-Nr. 2506

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanbevelingen


Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oog­bescherming dragen.
Voorzorgsmaatregelen - reactie
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.


P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.