Ammoniumcarbonaat ≥30 %, NH3, p.a., ACS

Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€21,90 Excl. btw
€26,50 Incl. btw
ArtikelcodeCP98.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€32,00 Excl. btw
€38,72 Incl. btw
ArtikelcodeCP98.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€56,75 Excl. btw
€68,67 Incl. btw
ArtikelcodeCP98.4
Bezorging3 - 4 dagen
5 Kg
€98,65 Excl. btw
€119,37 Incl. btw
ArtikelcodeCP98.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

≥30 %, NH3, p.a., ACS

Empirical formula CH6N2O2 · CH5NO3 (1:1)
Molar mass (M) 157,13 g/mol
Oplosbaarheid: ca. 320 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[10361-29-2]
EG-Nr. 233-786-0


$$$$$


Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel

Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gevaarlijke bestanddelen ter etikettering: Ammoniumcarbamaat, Ammoniumwaterstofcarbonaat.