Ammoniumcerium(IV)nitraat ≥99 %, extra pure

Aantal
Product
Prijs
Details
100 g
€43,85 Excl. btw
€53,06 Incl. btw
Artikelcode3338.1
Bezorging3 - 4 dagen
250 g
€92,20 Excl. btw
€111,56 Incl. btw
Artikelcode3338.2
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€161,00 Excl. btw
€194,81 Incl. btw
Artikelcode3338.4
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€301,95 Excl. btw
€365,36 Incl. btw
Artikelcode3338.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula (NH4)2[Ce(NO3)6]
Molar mass (M) 548,23 g/mol
Density (D) 2,49
Melting point (mp)ca. 108 °C
Solubility 1410 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 5.1 (8) II • WGK 1
CAS No.[16774-21-3]
EG-Nr. 240-827-6 • UN-Nr. 3085

$$$$$

 

Gevarenaanduidingen
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 Schadelijk bij inslikken
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P221 Vermenging met brandbare stoffen absoluut vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.