Ammoniumchloride 99,999 % (5N)

Aantal
Product
Prijs
Details
50 g
€112,65 Excl. btw
€136,31 Incl. btw
Artikelcode5050.1
Bezorging3 - 4 dagen
100 g
€187,45 Excl. btw
€226,81 Incl. btw
Artikelcode5050.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

ROTI®METIC 99,999 % (5N)
Salmiaksalt

Empirical formula NH4Cl
Molar mass (M) 53,49 g/mol
Dichtheid 1,52
Melting point (mp)355 °C (subl.)
Oplosbaarheid: 372 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[12125-02-9]
EG-Nr. 235-186-4


$$$$$


Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.