Ammoniumformiaat ≥95 %, extra pure

Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€23,15 Excl. btw
€28,01 Incl. btw
Artikelcode5093.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€36,95 Excl. btw
€44,71 Incl. btw
Artikelcode5093.1
Bezorging3 - 4 dagen
5 Kg
€132,65 Excl. btw
€160,51 Incl. btw
Artikelcode5093.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Ammoniumformiaat ≥95 %, zeer zuiver

EG-nummer 208-753-9
CAS-nummer 540-69-2
Molecuulformule CH₅NO₂
Molaire massa 63,06 g
/mol

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.