Ammoniummetavanadaat ≥99,8 %, p.a.

Aantal
Product
Prijs
Details
50 g
€27,30 Excl. btw
€33,03 Incl. btw
Artikelcode4232.1
Bezorging3 - 4 dagen
100 g
€38,45 Excl. btw
€46,52 Incl. btw
Artikelcode4232.2
Bezorging3 - 4 dagen
250 g
€76,10 Excl. btw
€92,08 Incl. btw
Artikelcode4232.3
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€241,20 Excl. btw
€291,85 Incl. btw
Artikelcode4232.4
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Component of the molybdate-vanadate reagent for the determination of phosphate.
Ammonium metavanadate

Empirical formula NH4VO3
Molar mass (M) 116,98 g/mol
Density (D) 2,3
Melting point (mp)200 °C (dec.)
Solubility 5,1 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 6.1 III • WGK 3
CAS No.[7803-55-6]
EG-Nr. 232-261-3 • UN-Nr. 3285


$$$$$

Gevarenaanduidingen
H301 Giftig bij inslikken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het
ongeboren kind te schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling (na
inademing).
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P260 Stof niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.


Voorzorgsmaatregelen - opslag
P405 Achter slot bewaren.