Ammoniumpersulfaat ≥98 %, extra pure

Staffelkorting
  • Koop 2 voor €18,15 per stuk en bespaar 5%
Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€19,10 Excl. btw
€23,11 Incl. btw
Artikelcode9178.3
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€26,65 Excl. btw
€32,25 Incl. btw
Artikelcode9178.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€53,30 Excl. btw
€64,49 Incl. btw
Artikelcode9178.4
Bezorging3 - 4 dagen
5 Kg
€96,50 Excl. btw
€116,77 Incl. btw
Artikelcode9178.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Staffelkorting
  • Bestel 2 en bespaar 5%
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Ammonium persulphate, APS

Empirical formula (NH4)2S2O8
Molar mass (M) 228,20 g/mol
Density (D) 1,982
Melting point (mp)120 °C (dec.)
Solubility 620 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 5.1 III • WGK 1
CAS No.[7727-54-0]
EG-Nr. 231-786-5 • UN-Nr. 1444


$$$$$

 

Gevarenaanduidingen
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 Schadelijk bij inslikken
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden
veroorzaken
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.