Ammoniumthiocyanaat p.a., ACS, ISO

Aantal
Product
Prijs
Details
100 g
€18,70 Excl. btw
€22,63 Incl. btw
Artikelcode4477.1
Bezorging3 - 4 dagen
250 g
€25,15 Excl. btw
€30,43 Incl. btw
Artikelcode4477.2
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€36,30 Excl. btw
€43,92 Incl. btw
Artikelcode4477.3
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€56,75 Excl. btw
€68,67 Incl. btw
Artikelcode4477.4
Bezorging3 - 4 dagen
25 Kg
€856,65 Excl. btw
€1.036,55 Incl. btw
Artikelcode4477.7
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Reagent for the detection of iron(III) ions. Stabilizer for photographic developer.
Ammonium rhodanide

Empirical formula NH4SCN
Molar mass (M) 76,12 g/mol
Dichtheid 1,305
Melting point (mp)150 °C
Oplosbaarheid: 1650 g/l (H2O, 19 °C)
WGK 1
CAS No.[1762-95-4]
EG-Nr. 217-175-6


$$$$$


Gevarenaanduidingen
H302+H312+H332 Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P220 Verwijderd houden van zuren.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.

Voorzorgsmaatregelen - reactie
P309+P311 NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Aanvullende gevareninformatie
EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.