Antimoon(III)chloride ≥99 %, p.a., ACS

Aantal
Product
Prijs
Details
100 g
€30,00 Excl. btw
€36,30 Incl. btw
Variant100 g
CAS10025-91-9
Artikelcode9819.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€96,25 Excl. btw
€116,46 Incl. btw
Variant500 g
CAS10025-91-9
Artikelcode9819.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€163,30 Excl. btw
€197,59 Incl. btw
Variant1 Kg
CAS10025-91-9
Artikelcode9819.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Butter of antimony, Trichlorostibane, Stibous chloride, Antimonous chloride
Empirical formula SbCl3
Molar mass (M) 228,11 g/mol
Density (D) 3,14 g/cm³
Boiling point (bp) 215 °C
Melting point (mp) 78 °C
ADR 8 II
WGK 2
CAS No. [10025-91-9]
EG-Nr. 233-047-2
UN-Nr. 1733


$$$$$


Gevarenaanduidingen
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P260 Stof niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen - reactie
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.